วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

การตรวจติดความคืบหน้าเรื่อง แปรงทดลองปลูกป่า ๗ ชั้นและศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้เพื่อชุมชน

ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นาย ปรีชา เสงี่ยมวิบูล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำยม จัดประชุมสัญจร หัวหน้าหน่วยศึกษา ฯ ในสังกัดศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำยม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม อำเภอปง จังหวัดพะเย โดยมี นายบุรินทร์ สุดลาภา ผู้อำนวยการส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ และนางบุปผา ค้ำสกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามดูความก้าวหน้าในเรื่องของ ศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้เพื่อชุมชน และเรื่องแปรงทดลองปลูกป่า ๗ ชั้นเรือนยอด ในกลุ่มจังหวัดพะเยา โดยมีรายงานดังต่อไปนี้ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุรินทร์ สุดลาภา ผู้อำนวยการส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ และนางบุปผา ค้ำสกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุมสัญจร ณ หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา และรวมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม ต่อมาวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวล ๐๘.๓๐ น. นายบุรินทร์ สุดลาภา ผู้อำนวยการส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ และนางบุปผา ค้ำสกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ตรวจเยี่ยม หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม เพื่อติดตามดูความก้าวหน้าในเรื่องของ ศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้เพื่อชุมชน และเรื่องแปรงทดลองปลูกป่า ๗ ชั้นเรือนยอด โดยมี นยปอ จันธิม หัวหน้าหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้เพื่อชุมชน และแปรงทดลองปลูกป่า ๗ ชั้นเรือนยอด ต่อมเวลา ๑๐.๓๐ น.นายบุรินทร์ สุดลาภา ผู้อำนวยการส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ และนางบุปผา ค้ำสกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ตรวจเยี่ยม หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิม เพื่อติดตามดูความก้าวหน้าในเรื่องของ ศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้เพื่อชุมชน และเรื่องแปรงทดลองปลูกป่า ๗ ชั้นเรือนยอด โดยมี นยปราปต์ เหมะสุทธินันท์ หัวหน้าหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิม ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้เพื่อชุมชน และแปรงทดลองปลูกป่า ๗ ชั้นเรือนยอดและรวมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิม ต่อมาเวล ๑๓.๓๐ น. นายบุรินทร์ สุดลาภา ผู้อำนวยการส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ และนางบุปผา ค้ำสกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางได้เยี่ยมชมโรงเรียนต้นน้ำ อำเภอปง จังหวัดพะเยา และตรวจเยี่ยม หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำม่าว เพื่อติดตามดูความก้าวหน้าในเรื่องของ ศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้เพื่อชุมชน และเรื่องแปรงทดลองปลูกป่า ๗ ชั้นเรือนยอด โดยมี นายเชาวฤทริ์ รอบรู้หัวหน้าหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำม่าว ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้เพื่อชุมชน และแปรงทดลองปลูกป่า ๗ ชั้นเรือนยอด และรวมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำม่าว ต่อมา เวลา ๑๖.๐๐ น.นายบุรินทร์ สุดลาภา ผู้อำนวยการส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ และนางบุปผา ค้ำสกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ตรวจเยี่ยม หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ เพื่อติดตามดูความก้าวหน้าในเรื่องของ ศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้เพื่อชุมชน และเรื่องแปรงทดลองปลูกป่า ๗ ชั้นเรือนยอด โดยมี นายสุริยา หอมนาน หัวหน้าหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้เพื่อชุมชน และแปรงทดลองปลูกป่า ๗ ชั้นเรือนยอด และรวมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุรินทร์ สุดลาภา ผู้อำนวยการส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ และนางบุปผา ค้ำสกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ตรวจเยี่ยม หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่จั๊วะ โดยมี นายสมควร แสนเตชะ หัวหน้าหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่จั๊วะ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้เพื่อชุมชน และแปรงทดลองปลูกป่า ๗ ชั้นเรือนยอด และรวมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่จั๊วะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น